รายชื่อข้าราชการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
 
ลำดับที่
ตำแหน่งเลขที่

ชื่อ - สกุล

ผู้ดำรงตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
หมายเหต
1
524
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนัก
สูง
 
2
525
นายทวีป สอนชา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
เชี่ยวชาญ
 
ฝ่ายอำนวยการ
 
 
3
526
นางรัชตา สุคนธนิตยกุล
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
 
4
527
นางสาวสุธาพร รามศร
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฎิบัติงาน
 
5
528
น.ส.บุญศรี ลีลาภิรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
6
529
นายสมชาติ แสงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
ส่วนมาตรฐานฯ 1
 
7
531
นายอนิรุต หนูหน่าย
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
 
8
532
ว่าง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
 
9
533
น.ส.กุหลาบ เบิกบาน
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
10
534
นางกาญจนา สิทธิชัย
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
11
535
นางนงนุช หุดากร
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
12
536
นางภัทรนิษฐ์ ศุภศร
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฎิบัติการ
 
13
537
น.ส.สุวรรณา หุ่นเจริญ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
14
538
นางศรีนวล กระต่ายวงศ์พระจันทร์
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
15
539
น.ส.วรรธกานต์ ทองอ่อน
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
16
540
นายอาคม อ่วมสำอางค์
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
17
541
นางเสริม วันแก้ว
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
18
542
นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
19
543
นายพิน แสงจันทร์
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
20
544
น.ส.ศิริพร จันทร์แสนวิไล
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
21
545
นายภานุศักดิ์ เสริมพงศ์
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
22
546
ว่าง
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
23
547
ว่าง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
 
24
548
นายคมกริช เนตรหิน
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
25
549
์นางสาวณัฐศลี โสรีกุล
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
26
550
นายสมยศ สุธีราภรณ์ภักดี
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
27
1182
นางสาวธรรมิกา ธรรมวาทิน
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฏิบัติการ
 
28
2385
นางสาวศิรประภา ตังสกุล
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฏิบัติการ
 
   
ส่วนมาตรฐานฯ 2
   
29
551
ว่าง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
 
30
552
น.ส.ศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
31
553
ร.ท.ภาคภูมิ ทับทิมรณยุทธ
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
32
554
น.ส.ดวงพร งามวิภาส
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
33
555
ว่าง
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
34
556
นางรัตนา จันทร์เที่ยง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
35
557
นางวรางคณา สุวรรณรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
36
558
นางสาวจิตรติมา มีมา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ปฏิบัติงาน
 
37
559
ว่าง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
 
38
560
นางวันทิพย์ ทองคำ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
อาวุโส
 
39
561
น.ส.อ้อมฤทัย อ่องสาคร
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
40
562
น.ส.ศิริพร แสงแก้ว
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
41
563
นายทศพร พิจิอสะวะ
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
42
564
นางสาวสมพร เลิศวิศวกร
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
43
565
นางพิมพ์ภินันท์ ไหมพรหม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
44
2487
นางรัชนีกร ชินะโชติ
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฎิบัติการ
 
   
ส่วนมาตรฐานฯ 3
   
45
566
นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
 
46
567
ว่าง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ
 
47
568
นางรพีพรรณ บุญทอง
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
48
569
น.ส.นฤมล บุญผ่องศรี
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
49
570
นายทศพร นิลสิน
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฎิบัติการ
 
50
571
นางวิลาวรรณ นันทกาวุธ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
51
572
น.ส.ครองจิต เขียวเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
52
573
น.ส.นันทิภา ชายะกูล
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
53
574
นางณัฐธยาน์ ภูริพรรณดิษฐ์
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฎิบัติการ
 
54
575
น.ส.วรัทยา คล้ายมณี
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
55
576
นางสมทรง ชมความสุข
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
56
577
นายกมล วรรณสวัสดิ์กุล
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
57
578
นางสาวกานต์รวีณัฐ ชัยศิริมาศ
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฎิบัติการ
 
58
579
น.ส.จีราวรรณ แสงส่อง
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฎิบัติการ
 
59
580
นางสาววรัชยา ไชยหงษ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
60
581
นายกิตติพันธ์ นันทกาวุธ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
61
582
นายวีระ วาณิกบุตร
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
62
583
นางสาวสมใจ อิงควุฒิ
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ
 
63
584
นายยุทธศักดิ์ กาญจนวณิชย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ชำนาญงาน
 
64
1689
นายมงคล สุดโต
นักวิชาการสรรพสามิต
ปฏิบัติการ